Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 01 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Zorganizowany został Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich, połączony z udekorowaniem medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach wypłaciło pomoc materialną o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego dla uczniów za okres od września do grudnia 2016 roku w wysokości 50 520 zł ( 20 % środki własne gminy, 80 % dotacja z MEN). Z pomocy skorzystało 86 uczniów.
 3. Dzięki zaangażowaniu szkół, przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa zostały zorganizowane spotkania opłatkowe we wszystkich miejscowościach gminy.
 4. Ponownie powołano Panią Danutę Suwada na dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 5. Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 6. W związku z zakończeniem realizacji programu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce” Wójt Gminy podjął decyzję, o przywróceniu całonocnego   oświetlenia dróg we wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce.
 7. Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach w sprawie zatwierdzenia planów finansowych.
 8. Złożono rozliczenie dotacji, dotyczące remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym:
  - remont drogi gminnej „Wójciki” nr 441211K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+150, 0+366 – 0+443
  - remont drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K w miejscowości Marcówka w km 1+745 – 1+945 i w km 0+466 – 0+614, 1+046 – 1+162   

9. Zamontowano bariery ochronne stalowe przy drogach gminnych:

- „Nizień” w  Tarnawie Dolnej
- „Sitarzówka I” w Tarnawie Dolnej
- „Zarębki Skawieckie” w Zembrzycach
- „Zarębki Pilchówka” w Zembrzycach
- „Dąbrowy” w Marcówce.

10.  Dołożono lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej relacji Stryszów-Zembrzyce na wysokości przystanków autobusowych „Zembrzyce – Granica” oraz na łuku drogi na wysokości mostu kolejowego.

11.    W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in. w:

- rajdzie samochodowym Rajdy 24 Cup zorganizowanym na terenie Zembrzyc
- uroczystościach wręczenia Lauru Babiogórskiego przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich m.in. dla Pana Tadeusza Wojtanka i Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna”.
- spotkaniach wigilijnych z mieszkańcami.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1192 dni temu