LIST DO SPRZEDAWCÓW

Panie i Panowie Przedsiębiorcy

Właściciele sklepów, restauracji i kawiarni,

Szanowni sprzedawcy napojów alkoholowych

Szanowni Państwo!

 Lato jest czasem, kiedy młodzież może mieć łatwiejszy dostęp do alkoholu. W tym okresie chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Państwo, jako sprzedawcy macie ogromny wpływ na to, aby utrudnić osobom młodym, które nie mają ukończone 18 lat, dostęp do napojów alkoholowych.

W swojej codziennej pracy spotykają Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby kupić w Waszym sklepie, kawiarni lub pubie napoje alkoholowe. Wiemy, że jest to dla Was trudna sytuacja, i że odmawiając sprzedaży alkoholu osobom nie­letnim czasem czujecie się trochę niepewnie. Dlaczego przestrzeganie zakazu sprze­daży alkoholu jest takie ważne:

Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych lu­dzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebez­piecznych sytuacji:

-    wypadków drogowych,

-    utonięć,

-    konfliktów z prawem,

-    niechcianych kontaktów seksualnych,

-    zwiększa prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub spraw
ca przestępstwa.

Dokładne badania prowadzone systematycznie na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazują na bardzo niepokojące zjawiska:

od początku lat dziewięćdziesiątych gwałtownie wzrosło spożycie alkoholu wśród młodzieży – np. spadek liczby abstynentów wśród 15-latków w War­szawie był aż trzykrotny (z 28% na 8%), wzrost upijających się 15-latków kilkakrotny (z kilku procent do kilkunastu);

stale rośnie też udział dziewcząt w piciu destrukcyjnym (grupa upijających się dziewcząt wzrosła z 2% do 12%).

Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na fałszywych przesłankach: „od jednego piwa nic mu nie będzie”, „to nie jest moje dziecko, moje przecież nie pije alkoholu i jest bezpieczne”, „nic się nie stanie, ma przecież rozsądnych kolegów”. Takie poglądy, niestety dość powszechne, stoją w rażącej sprzeczności z faktami, których niejednokrotnie jesteśmy świadkami, o których często słyszymy w mediach i najbliższym otoczeniu.

W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą – nie tylko, jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych:

Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina lub jakichkolwiek napo­jów spirytusowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

Aby się o tym przekonać i aby mieć pewność iż nie popełniacie przestępstwa – macic prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta. To prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi­zmowi, który mówi:

„W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”.

Znowelizowana w kwietniu 2001 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeszcze bardziej zaostrzyła przepisy w tym zakre­sie.

Sprzedaż alkoholu nieletnim stała się przestępstwem. Sądy karne orzekają­ce w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również – jako dodatkową karę – orzec zakaz prowadzenia działalności go­spodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Sprze­dając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie lub chłopcu naprawdę można wiele stracić.

Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alko­hol. Chcemy, aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwięk­szały. Aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

 

Przewodnicząca  Gminnej Komisji                                                                            Wójt Gminy Zembrzyce

d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych                                      inż. Eugeniusz Stypuła
Beata Stanaszek

Dodano w dziale Ogólne 2891 dni temu