Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce za okres od 28 grudnia 2018 roku do 25 lutego 2019 roku

W okresie od 28 grudnia 2018 roku do 25 lutego 2019 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Ogłoszono przetarg na „Budowę parkingu w rejonie kościoła w miejscowości Śleszowice”. Planowana budowa obejmuje min.: budowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1704K Mucharz – Śleszowice funkcjonujących jako wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych obejmujący 23 miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3 miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m wraz z jezdnią manewrową jednokierunkową o szerokości 4,5 m.

2. Złożono wniosek o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla projektu pn. „ Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach”. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Wartość projektu ogółem wyniosła                     6.337.986,48 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły       6.259.957,82 zł

Całkowite dofinansowanie wyniosło                   4.694.968,37 zł

 

3. Przejęto od Województwa Małopolskiego nieodpłatnie na rzecz Gminy Zembrzyce drogę serwisową usytułowaną  przy obwodnicy w Zembrzycach.

4. Od 2 stycznia 2019 roku kontynuowany jest program finansowany z budżetu Gminy Zembrzyce pn. „Razem spędzamy czas”, dzięki któremu mieszkańcy gminy mają prawo korzystać z 4 złotowych zniżek przy zakupie biletu do Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

5. Kontynuowana jest współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach powierzonego zadania publicznego, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych.

6. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 43 000,

- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 26 000 zł

- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 28 000 zł;

2) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:

- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  10 000 zł

- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 10 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł;

3) z zakresu ochrony zdrowia dla :

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano dotację w wysokości 25 000 zł.

W ramach procedury opartej  o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) przyznano dotację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotację w wysokości 3 000 zł dla LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna dla projektu pn. „Potencjał ciała w ruchu – Warsztaty tańca cheerleaders”.

7. Zrealizowano projekt „Czas na łyżwy” dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu 33 uczniów szkół podstawowych z Marcówki i Zembrzyc uczęszczało na zajęcia doskonalenia jazdy na łyżwach. Gmina wyda na realizacje projektu 12 165 zł, w tym 6 000 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

8. Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku; w zakresie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Projekty realizowane w ramach pozyskanych środków:
a)  ”Ty też możesz pływać”  to projekt obejmujący m.in. naukę podstawowych umiejętności pływania i zachowania w wodzie dla 100 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. Dotacja 18 000 zł.  Całość zadania to 44 942,24 zł.

Projekt realizowany od 4 marca do 8 maja 2019 r.

SP Zembrzyce – 31 uczniów, SP Marcówka – 22 uczniów, SP Tarnawa Dolna – 25 uczniów, SP Śleszowice – 22 uczniów.

b) „Zdrowo i sportowo” to projekt z zakresu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Projektem objętych zostanie 196 uczniów naszych szkół. Dotacja 15 120 zł. Całość zadania to 30 240 zł.

Projekt realizowany od 1 marca do 29 listopada 2019 r.

9. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rzecz profilaktyki zdrowotnej w formie organizacji „Zielonej Szkoły” w 2019 r.

10. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

- Sesji Rady Powiatu Wadowickiego (temat: zagospodarowanie turystyczne Jeziora

Mucharskiego oraz realizacja budowy tegoż zbiornika).

- Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutków.

- Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

- Posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.

- Forum Wójtów Województwa Małopolskiego.

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

- Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP Śleszowice oraz  OSP Marcówka.

- Posiedzeniu Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zembrzyce.

- Spotkaniach samorządowców z Wojewodą Małopolskim oraz członkami Zarządu Województwa Małopolskiego.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 268 dni temu