Projekt pn.: „Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce”

 

Gmina Zembrzyce w roku 2018 zrealizowała projekt pn.: „Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Wartość projektu ogółem wyniosła                   1.822.043,71 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły      1.733.55,77 zł

Całkowite dofinansowanie wyniosło                1.300.166,76 zł

W ramach projektu została wsparta budowa trzech ogólnodostępnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych.

Dodano w dziale Zrealizowane 245 dni temu