Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 30 grudzień  2019 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

            W okresie od 30 listopada 2019 roku do 30 grudnia 2019 roku  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. W ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową chodnika jednostronnego o szerokości 1,5 m – 2,0 m przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Tarnawa Dolna od budynku 189 do drogi gminnej „Basiówka”, o długości około 0,950 km.
 2. Wykonano remont odwodnienia przy drodze gminnej „Do Maciążki” w m. Tarnawa Dolna.
 3. Zakupiono oznakowanie dla stałej Organizacji Ruchu przy obiekcie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.
 4. Wykonano odwodnienie na obiekcie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.
 5. Sprzedano, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 1103/4 o powierzchni 0,0606 ha w Tarnawie Dolnej.
 6. Zakupiono działkę 644/2 o powierzchni 0,1013 ha w Tarnawie Dolnej.
 7. Zorganizowano Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich, połączony z udekorowaniem medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zorganizowane zostały spotkania wigilijne dla seniorów, rencistów i emerytów we wszystkich miejscowościach gminy. Organizatorem wydarzeń były szkoły współpracujące z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach. W Tarnawie Górnej w organizację przedświątecznego spotkania włączyło się KGW „Redz”.
 9. Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 10. Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach wypłaciło pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 55 uczniów na kwotę 42 608 zł.
 11.  Złożono 4 wnioski, dla wszystkich szkół gminy o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych na kwotę 14 480 zł.
 12. Zgłoszono wszystkie gminne szkoły do udziału w programie Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku.
 13. W ramach zadania: „Modernizacja pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych” zakupiono pracownie komputerowe do 4-ech gminnych szkół za kwotę 156 898,24 zł.
 14. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Śleszowicach do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej i biologicznej. Pozyskano środki na ten cel z rezerwy subwencji na kwotę 69 832 zł.
 15. Zgłoszono wszystkie gminne szkoły do konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
 16. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach zrealizował projekt „Elektroniczna dokumentacja medyczna”. Projekt był realizowany dzięki przekazanej dotacji z Gminy Zembrzyce w kwocie 120 000 zł, całkowity koszt projektu wyniósł  127 037,86 zł.
 17. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:  spotkaniach świątecznych z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. Posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Zdrowia w Zembrzycach. Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wraz z uroczystym wręczeniem Laurów Babiogórskich. 
Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 480 dni temu