Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 24 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.  Złożono wniosek o dotację na realizacje zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji w Gminie Zembrzyce w 2017 r.” w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

2. Podpisano umowy na remont obiektów mostowych :

- na potoku Palczyca w ciągu drogi gminnej Dąbrowy w Marcówce,
- na potoku Tarnawka w ciągu drogi gminnej  Nosale w Tarnawie Dolnej.

3.  Złożono wnioski na remont dróg transportu rolnego dofinansowanych ze środków budżetu województwa na drogi:

- Remont drogi transportu rolnego “Na Kusice” etap II w m. Zembrzyce
- Remont drogi transportu rolnego “Żmije” w m. Tarnawa Dolna.

4. Rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Program ten ma na celu aktywizację osób bezrobotnych z terenu gminy.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach rozpoczął realizację projektu „Pomoc Domowa” współfinansowany z budżetu państwa. Program ten polega na zorganizowaniu i udzielaniu pomocy domowej osobom potrzebującym.

6. Podpisano umowy z instruktorami/trenerami sportowymi, których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych.

7. Gmina Zembrzyce otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Bezpieczny Strażak”.

8. Zarząd Województwa Małopolskiego  zdecydował o przyznaniu dofinansowania do projektu Gminy Zembrzyce pn. „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w Gminie Zembrzyce” w ramach Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne RPO WM (wartość dofinansowania 906 734,56 zł.).

9. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.:

- w Gali Finałowej Konkursu LEONARDO 2017 organizowanym przez SGB
- w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w Tarnawie Dolnej (etap gminny)
- w posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania PODBABIOGÓRZE
- w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
- w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
- w Gali Sportowiec Powiatu Suskiego 2016
- w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w sprawie organizacji Dni Gminy Zembrzyce (pierwszy dzień).

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 871 dni temu