Konkurs na ralizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013

O G Ł O S Z E N I E    O   K O N K U R S I E

Wójt Gminy Zembrzyce  na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Rodzaj zadania:

1)  wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
2)  współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu,
3)  wspieranie szkoleń w zakresie piłki nożnej,
4)  udział w rozgrywkach i imprezach piłkarskich,
5)  udostępnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy.

2. Wysokość środków na realizację zadania.

Na realizację w/w zadań  w roku 2013 przeznaczono środki publiczne w wysokości:
65.000 złotych.

3.  Zasady przyznawania dotacji.

1) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

2) Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.

3) Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS wydany
w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie oferty w  oryginale  lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej ze stron dokumentu
aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo do reprezentacji lub
starszy (wydany do 5 lat wstecz) wraz z oświadczeniem upoważnionych osób
o braku zmian w KRS,

b) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem, opatrzony na każdej ze stron
dokumentu aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo do
reprezentacji.

c)  pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, w przypadku gdy ofertę podpisują
osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

4) Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) złożenie oferty po wymaganym terminie,

b) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony

d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego  zgodnie z zapisami
statutu  i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS.

5)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji

lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji  może

być niższa  od określonej w ofercie.

6)  Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu
w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

7)  Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do
wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu
realizacji zadania.

8)  Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

9)  Oferent zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego
przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania

10)  Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

1)   Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : od podpisania umowy
do 15 grudnia 2013 r.
2)  Organizacja musi wykazać co najmniej  5 % wkładu własnego finansowego lub
pozafinansowego.

3)  Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:

a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

b) zakup nieruchomości

c) zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych z wyjątkiem
sprzętu sportowego, pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1  i ust.15 ustawy
o rachunkowości.

d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy

e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej

d) wynagrodzenia dla osoby związanej a przygotowaniem i rozliczeniem wniosku.

4) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytorycznego finansowego wykonanego zadania,
zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 stycznia 2013 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

  1. Terminy, tryb i kryteria  wyboru oferty:

1)   Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sprawdza zgodność oferty

pod względem formalnym i merytorycznym.

2)      Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)      merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,

b)      możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,

c)      ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

d)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,

e)      wysokość wkładu własnego,

f)        jakość wykonania danego zadania,

g)      dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta .

3)  Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając

wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.

4)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty

otrzymania  protokołu.

5)  Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.

6)  Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego
i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2012 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  dotacją dla organizacji pozarządowych

innych podmiotów  wymienionych w art.3 ust.3 ustawy  –  60.000 złotych.

  1. Informacje dodatkowe

1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

2) Informacja  na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Gminy Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie:  BIP Urzędu Gminy Zembrzyce, www.zembrzyce.pl oraz w Urzędzie Gminy Zembrzyce pok. Nr 16.

 

Do pobrania

Dodano w dziale Ogólne 2595 dni temu