INFORMACJA o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2018 roku.”

Konsultacje Programu przeprowadzono w dniach od 03.10.2017 r. do 18.10.2017 r.

Informacja o konsultacjach została ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez rozwieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Ponadto poszczególne podmioty działające na terenie Gminy zostały powiadomione pisemnie o ogłoszeniu projektu, jak również zostały powiadomione o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18.10.2017 r.

W w/w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

- Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce,
- LKS „Tarnawianka”,
- Lokalna Inicjatywa Społeczna Nasza Gmina

W wyniku konsultacji do Urzędu Gminy wpłynęły trzy formularze konsultacji:

1) LKS „Tarnawianka”
2) Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce,
3) Koło Gospodyń „Mioduszyna”

Wszystkie w/w organizacje w swoich formularzach wnioskowały o zwiększenie kwoty na realizację programu w zakresie swojej działalności.

Po przeprowadzonych konsultacjach podjęta została decyzja o zmianie projektu uchwały
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Dział IX. Programu otrzymuje następujące brzmienie:

„IX.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Przewidywana wielkość środków na realizację programu wynosi 160.000 złotych. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2018.”

Dodano w dziale Aktualności 353 dni temu