Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 1 lutego 2018 roku do 20 marca 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.     Podpisano umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM) projektów pn.: „Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w  Zembrzycach”  i  „Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej,  Śleszowicach i Marcówce” .

2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację projektu pn. Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.

3.  Ogłoszono postępowania przetargowe dotyczące dróg gminnych (etap I) :

- remont drogi gminnej Płonki I w km od 0+000,00 do km 0+199,50 80 w miejscowości Tarnawa Górna;
- remont drogi gminnej Płonki II w km od 0+000,00 do km 0+035,80 w miejscowości Tarnawa Górna;
- przebudowa drogi gminnej „Pod Las” w km od 0+296,00 do km 0+589 w miejscowości Tarnawa Górna;
- remont drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K  w miejscowości Marcówka  w km od 0+021,40 do km 0+467,90.

4.   Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy dla budowy stref rekreacyjnych,  tj.
- Budowa strefy rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej;
- Budowa strefy rekreacyjnej w Śleszowicach;
- Budowa strefy rekreacyjnej w Marcówce.

5. Uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Śleszowice wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

6. Przeprowadzono nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.

7.Po rozstrzygniętym przetargu dostarczono pomoce dydaktyczne dla szkół w ramach projektu pn. „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

8. Złożono wniosek na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska  – Bezpieczny Strażak” realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.

9. Złożono wniosek do konkursu „Małopolskie Remizy 2018” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej w Śleszowicach realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

10. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu drogi transportu rolniczego Nizień w Tarnawie Dolnej w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

11.  W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył m.in. w:

- Rocznej odprawie Komendy Powiatowej Straży Państwowej w Suchej Beskidzkiej
- Forum Wójtów Województwa Małopolskiego
- Walnym Zebraniu OSP Śleszowice, OSP Tarnawa Dolna i OSP Marcówka
- Walnym Zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich Marcowianki
- Walnym Zebraniu Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce
- Walnym Zebraniu LKS Garbarz
- Posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP
- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich- Uroczystej Gali Sportowca Roku 2017 w Powiecie Suskim.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 750 dni temu