INFORMACJA o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2019 roku”

Konsultacje Programu przeprowadzono w dniach od 30.10.2018 r. do 16.11.2018 r.

Informacja o konsultacjach została ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez rozwieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Ponadto poszczególne podmioty działające na terenie Gminy zostały powiadomione pisemnie o ogłoszeniu projektu, jak również zostały powiadomione o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 16.11.2018r.

W w/w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:
- LKS „Tarnawianka”,
- Lokalna Inicjatywa Społeczna Nasza Gmina,
- LKS „Garbarz”,
- Stowarzyszenie „Ojcowizna”,
- 1 Stowarzyszenie Muzyczne  Śleszowice,
- ZKG „Mioduszyna”,
- KGW „Redz”.
Obecni przedstawiciele stowarzyszeń nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

Do Urzędu Gminy wpłynął jeden formularz konsultacji od Stowarzyszenia Morze Możliwości z Świnnej Poręby dotyczący trybu i zasad powoływania komisji konkursowych.

W wyniku konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2019 roku” nie został zmieniony.

Dodano w dziale Aktualności 157 dni temu