Sesja Rady Gminy Zembrzyce

Z A W I A D O M I E N I E
Dwudziesta  piąta SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu
22 czerwca 2017 r.  tj. czwartek o godz.14-tej w  Świetlicy w Tarnawie Górnej

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 r. i 22 maja 2017 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wystąpienie Geodety Powiatowego w sprawie inwestycji dotyczących Gminy Zembrzyce.
 6. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Gminy Zembrzyce za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium:
  a)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2016 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zembrzyce.
  b)      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Zembrzyce wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zembrzyce za 2016 rok.
  c)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Zembrzyce za 2016 rok.
  d)     Przedstawienie sprawozdań finansowych Gminy Zembrzyce.
  e)      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2016.
  f)       Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zembrzyce.
  g)      Dyskusja,
  h)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2016,
  i)        Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2016.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w
  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
 14. Sprawy bieżące.
 15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16.  Wnioski i informacje.
 17.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 796 dni temu