Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713),  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Zembrzyce

zarządza, co następuje:

§ 1.

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 17.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.   poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej Urzędu Gminy wykaz nieruchomości przeznaczonych  do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Informację o sporządzeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania

  • Załącznik do Zarządzenia 101 - - Pobierz »
    Rozmiar: 203.52 KB
Dodano w dziale Aktualności 12 dni temu