Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

W okresie od 30 grudnia 2015 r. do 30 marca 2016 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 43 000,

- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 26 000 zł na

- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 26 000 zł.

2)    z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:

- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  10 000 zł

- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 10 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł.

3)      z zakresu ochrony zdrowia dla :

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano dotację w wysokości 25 000 zł.

2. Przystąpiono do realizacji programu „Razem spędzamy czas”, w ramach którego          mieszkańcy gminy mogą korzystać z zniżek na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

3. Wyznaczono jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach do realizacji rządowego Programu 500 + i podjęto działania mające na celu przygotowanie jednostki do obsługi programu od 1 kwietnia 2016 roku.

4.  Podpisano porozumienie z Powiatem Suskim w sprawie organizacji przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zembrzyce w 2016 roku.

5. Podpisano umowę współpracy z Archidiecezją Krakowską w sprawie współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży.

6. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Jednostki Samorządu Terytorialnego przyjazne przedsiębiorcom” w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Rabka, Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. , Społeczną Szkoła Zarządzania i Handlu wspólnie z gminami Tomice, Polanka Wielka, Wieprz i Wilamowice. Projekt ma być sfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne.

7. Ogłoszono procedury przetargowe dla następujących zdań :

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Zembrzyce z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w latach 2017-2018,

-zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2016-2019,

-zakup energii elektrycznej.

8. Przygotowano i przeprowadzono przetarg dla zadań:

- budowa łącznika (droga klasy D) drogi gminnej na Zarębki Skawieckie (klasa drogi L) z droga gminną relacji Stryszów – Zembrzyce (klasa drogi L), od km 0+000 do km 0+181,43 w miejscowości Zembrzyce,

- remont dróg na terenie Gminy Zembrzyce w 2016 r. – etap I.

9.  Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. ” Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Urzędu  Gminy w Zembrzycach wraz z przebudową sieci gazowej i wodociągowej oraz budową wewnętrznej instalacji gazowej, budowa budynku garażu na działkach nr ewid. 461/12, 461/6 i 461/3”.

10. Podpisano umowy na realizacją następujących zadań:

-   remont placu przy budynku OSP w Tarnawie Dolnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

-   pełnienie roli Inspektora Nadzoru oraz  Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania pn. ” Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Urzędu  Gminy w Zembrzycach wraz z przebudową sieci gazowej i wodociągowej oraz budową wewnętrznej instalacji gazowej, budowa budynku garażu na działkach nr ewid. 461/12, 461/6 i 461/3”.

-      przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego „Rewitalizacja obiektów komunalnych w Gminie Zembrzyce”,

-     wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych i obiektów drogowych – fotograficzna rejestracja pasa drogowego oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową dla Gminy Zembrzyce.

11. Złożono wnioski/karty projektu o udzielenie dotacji/pożyczki dla następujących zadań :

-   rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o bogaty krajobraz kulturowo-przyrodniczy w miejscowości Tarnawa Górna,

-  przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową  kondensacyjną w budynku użyteczności publicznej w Zembrzycach,

-  termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zembrzycach,

-  roboty remontowe w części garażowej w budynku OSP w Śleszowicach.

12.  Złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2016 r.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym uczestniczył między innymi  w :

1)      spotkaniu w Ministerstwie Środowiska  z Sekretarzem Stanu  Mariuszem Gajda w sprawie dokończenia budowy Zbiornika Świnna Poręba (Warszawa 11.03)

2)      spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z Sekretarzem Stanu Jerzym Szmit w sprawie dokończenia budowy Zbiornika Świnna Poręba (Warszawa 11.03)

3)      posiedzeniu komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (Kraków 14.01)

4)      konferencji poświęconej Budowie Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie (Wadowice 21.01)

5)      Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce/Tarnawa Dolna/Śleszowice/Marcówka

6)      spotkaniu noworocznym organizowanym przez OREW (Budzów 27.01)

7)      spotkaniu z Radą Rodziców w Marcówce (1.02)

8)      spotkaniu w sprawie organizacji ŚDM w Zembrzycach (4.02)

9)      posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Jabłonce (5.02)

10)   Forum Wójtów Małopolski  (8.02 oraz 7-9.03)

11)   Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Nasza Wieś Śleszowice” (9.02)

12)   spotkaniu nt. przygotowania Strategii Powiatu Suskiego (9.02)

13)   Walnym Zebraniu Stowarzyszenia KGW „Marcowianki” (21.02)

14)   posiedzeniu Komisji Integracji Lokalnej Powiatu Suskiego (23.02)

15)   spotkaniu z Radą Rodziców w Zembrzycach (2.03)

16)   spotkaniu z Dyr. Małgorzatą Owsiany w sprawie Budowy Zbiornika Świnna Poręba (4.03)

17)   Gali Finałowej „Plebiscyt na sportowca 2015 roku Powiatu Suskiego”

18)   Walnym Zebraniu Członków Spółki Uprawnionych Właścicieli Wsi Zembrzyce (10.03)

19)   Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Centrum Przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej (16.03)

20)   Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (Sidzina 18.0 3)

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 1465 dni temu