Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

JEDENASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r.  tj. w piątek,

o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 września 2019 r., 7 października 2019 r. i 4 listopada 2019 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zgody na zakup nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

11.Podjecie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

13.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 192 dni temu