Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 26.04.2021 roku

ZAWIADOMIENIE

DWUDZIESTA PIERWSZA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r.  tj. w piątek,

o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.


Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 lutego i 12 marca 2021 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zembrzyce za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2020.

7. Zapoznanie się z Ewaluacją Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2014 2020.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2021-2027 r.

9 Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zembrzyce na lata 2021-2024.

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce za rok 2020.

11.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.

15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XVII/155/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

17.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

18.Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce.

19.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

20.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.

21.Wolne wnioski i informacje.

22.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Sesje Rady 20 dni temu