Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W BEZPŁATNE UŻYCZENIE

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka ewidencyjna numer 5540 o powierzchni 0,0791 ha wraz z budynkiem Remizy OSP w Tarnawie Dolnej o powierzchni 246,51 m2

  Nr księgi wieczystej KR1B/00028764/6
 1. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia użytkowa budynku – 246,51 m2

  powierzchnia działki – 0,0791 ha
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi działkę nr 5540 o powierzchni 0,0791 ha wraz z usytuowanym na niej budynkiem Remizy OSP w Tarnawie Dolnej o powierzchni użytkowej

  246,51 m2.
  Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Tarnawa Dolna, gmina
  Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość przeznaczona jest na działalność statutową ochotniczej straży pożarnej.

  Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona, celem prowadzenia planowanej działalności.
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
  UP2 – teren usług o charakterze publicznym.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 1. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – bezpłatne użyczenie.
 1. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 1. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 1. Informacje o przeznaczeniu do użyczenia:
  umowa użyczenia na okres 3 lat,

  działalność statutowa ochotniczej straży pożarnej 

 2.  Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.01.2020 r.
Dodano w dziale Aktualności 180 dni temu