Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 09 lipca 2020 roku

W okresie od 07 maja 2020 roku do 09 lipca 2020 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Pozyskane zostały środki i podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 767 104,88 zł, w tym przyznane dofinansowanie 571 989,38 zł.
 2. Podpisano umowę z Wojewodą Małopolskim, na mocy której Gmina Zembrzyce otrzyma dotację w wysokości 14 480 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych za łączną kwotę 18 100 zł .
 3. Złożono wniosek o środki finansowe w wysokości 54 960 złotych w ramach projektu „Zdalna szkoła Plus” na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli.
 4. Wypłacono pomoc materialną dla 58 uczniów w formie stypendium szkolnego na kwotę 53 866 zł.
 5. Przyznano i wypłacono stypendium sportowe w wysokości 1500 zł.
 6. Rozpoczęto stopniowe udostępniane gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy jednoczesnym wdrożeniu nowych procedur bieżącego utrzymania i zasad korzystania z nich, w związku z występowaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem Sars-CoV-2.

7. Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dodatkowymi robotami budowlanymi koniecznymi do wykonania (roboty rozbiórkowe, przeniesienie placu zabaw, budowa parkingu, przebudowa układu komunikacji wewnętrznej polegającej na budowie nowych dojść do sali gimnastycznej i nowego placu zabaw).

8. Podpisano umowy na wykonanie prac budowlanych w Szkole Podstawowej w Śleszowicach, Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkole Podstawowej w Marcówce w celu dostosowania budynków na potrzeby otwarcia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w tych  szkołach.

9. Do dnia 07.07.2020 r. rozpatrzono  33 wnioski na dofinansowanie modernizacji kotłowni  oraz podpisano 28 umów przyznających dotację.

10. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

 • Posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
 • Posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
 • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD  „Podbabiogórze”
 • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej
 • Rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pn. „Przyłącz się do zwalczania agresji i hejtu w sieci” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej.
Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 287 dni temu