Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2018/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie a ponadto w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł (netto)

Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia lub  dyrektora szkoły.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku,
  • udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 514,00 zł netto na osobę miesięcznie (zaświadczenia o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.)
  • miejsce zamieszkania na terenie gminy Zembrzyce,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych potwierdzają uczęszczanie do szkoły zaświadczeniem.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji za poniesione koszty, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.
Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji  przyznaniu świadczenia.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 oraz wymagane zaświadczenia, należy składać w terminie do  15 września 2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r. w Centrum Obsługi Szkół  w Zembrzycach.

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Obsługi  Szkół w Zembrzycach
Zembrzyce 540 i pod numerem telefonu: 33 8746732

Do pobrania

  • wniosek o przyznanie stypendium - - Pobierz »
    Rozmiar: 191.50 KB
Dodano w dziale Aktualności 755 dni temu