Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 29 września 2017 roku do 3 listopada 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Dokonano uroczystego przekazania Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z Marcówki, Śleszowic i Tarnawy Dolnej  sprzętu, zakupionego dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.  W ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione trzy motopompy Honda WT30X oraz 9 zestawów ubrań  bojowych, każdy składający się z hełmu, ubrania specjalnego, kominiarki niepalnej, butów specjalnych oraz rękawic. OSP Marcówka, OSP Śleszowice i OSP Tarnawa Dolna  otrzymały po jednej motopompie oraz po 3 zestawy ubrań bojowych. Na realizację zadania Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Zembrzyce pomocy finansowej w wysokości 23004,00 zł. Całość projektu opiewa na kwotę 46009,35zł.

2. Dokonano uroczystego przekazania Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych ze Śleszowic, Tarnawy Dolnej i Zembrzyc sprzętu, zakupionego dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska”. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 3700 zł, a całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 10 688,02 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono: dla OSP Tarnawa Dolna – 6 szt. hełmów Gallet MSA AUER – dla OSP Śleszowice – 1 hełm Gallet MSA AUER, 1 ubranie bojowe TOP FIRE, 2 pary rękawic Fire Max2 oraz 2 pary butów specjalnych strażackich WZ 428 – dla OSP Zembrzyce – 6 par rękawic specjalnych FHR 001S oraz 6 szt. kominiarek niepalnych.

3. Zawarto umowy na :

1)  Wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi transportu rolnego „Na Kusice” etap  2 w m. Zembrzyce w km 0+359-0+712”.

2) Wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej „Rówieniec” w miejscowości Śleszowice – etap II w km 1+12,70 – 1+38,40 oraz w km 2+76,80- 4+21,60”.

3) Remont drogi gminnej Nizień w miejscowości Tarnawa Dolna w km od 0+367,00 do km 0+617,80;

4) Remont drogi gminnej Zarębki-Pilchówka w miejscowości Zembrzyce w km od 1+005,80 do km 1+491,50.

5) Wykonanie dokumentacji geologicznej  dla osuwiska na osiedlu „Ruski-Grygle”

4. Trwają prace budowlano – remontowe:

1) na moście do osiedla „Nosale” w Tarnawie Dolnej,

2) drogach gminnych: Nizień (Tarnawa Dolna), Rówieniec (Śleszowice), Zarębki Pilchówka (Zembrzyce),

3) związane z inwestycją pn. „Budowa drogi  dojazdowej, manewrowej wraz ze zjazdami, miejsc postojowych i placu zabaw przy świetlicy w Tarnawie Górnej”.

5. Rozwiązano umowę z dotychczasowym przewoźnikiem na dowóz dzieci do szkół w Gminie Zembrzyce. Do 31.12.2107 r. transport  zapewnia  przewoźnik zastępczy.

6. Przyjęto 50 wniosków o pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

7. W ramach realizacji projektu „Na piątkę z plusem wzmacnianie kluczowych kompetencji w gminie Zembrzyce” zakupiono  i dostarczono meble, oprogramowanie i sprzęt multimedialny do szkół uczestniczących w projekcie. Ponadto zorganizowany został Piknik naukowy w Zagrodzie Edukacyjnej  Bacówka u Harnasia w Marcówce.

8. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek  i otrzymała dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach. Każda ze szkół otrzymała na wyposażenie po 6.700 zł.

9. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- spotkaniu poświęconym Konsultacjom Społecznym z organizacjami pozarządowymi w zakresie Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

- posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

- Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Województwa Małopolskiego

- akademiach szkolnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

                                                                                                                     

Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 651 dni temu