„Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba”

Rozpoczął się projekt na rzecz rozwoju

terenów wokół Zbiornika Świnna

Poręba.

W dniu 3 stycznia 2013 Wójt Gminy Mucharz podpisał umowę z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”. Projekt, jest jednym z 24 wybranych z całej Polski w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń JST na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i  efektywności usług publicznych. Uzyskał dotację w wysokości 650 102złotych ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt wdrażany jest w partnerskiej współpracy 5 gmin: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszów i  Zembrzyce opartej o podpisane porozumienie. Projekt potrwa do końca 2014 roku.

Głównym celem projektu jest przygotowanie gmin uczestniczących w projekcie do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych w sytuacji gwałtownego zwiększenia zapotrzebowania na te usługi w związku z zakończeniem budowy Zbiornika Świnna Poręba i powstaniu nowej atrakcji turystycznej w regionie Zbiornika.

Projekt koncentruje się głównie na turystyce, gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami, komunikacji, zagospodarowaniu przestrzennym oraz na bezpieczeństwie publicznym.

Rezultatami projektu w obszarze turystyki będą:

  • strategia rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego i terenach przyległych wraz z ekspertyzą dotycząca scenariuszy rozwoju turystyki w perspektywie 5, 10 i 15 lat;
  • koncepcja wdrożenia systemu inwentaryzacji, aktualizacji, udostępniania i promocji oferty turystycznej całego regionu w oparciu o internetowe technologie mobilne;
  • studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponad gminnego zarządzania ofertą turystyczną regionu.

Porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie służyć będą :

  • analiza stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – dokument ten będzie podstawa do podjęcia dalszych działań (inwestycyjnych, organizacyjnych i planistycznych) zwłaszcza w aspekcie wypełniania wymogów dyrektywy „ściekowej”);
  • analiza technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych możliwości sanitacji obszarów znajdujących się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej – dokument ten zostanie wykorzystany m.in. do budowania całościowego programu gospodarki ściekowej;
  • katalog rekomendowanych rozwiązań przydomowych i grupowych rozwiązań oczyszczalni ścieków możliwych do zastosowania na terenie gmin uczestniczących w projekcie – dokument ułatwi inwestorom indywidualnym podejmowanie decyzji;
  • analiza stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – dokument będzie podstawą do podjęcia działań organizacyjnych i inwestycyjnych;
  • studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponad gminnego zarządzania i świadczenia usług w gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami – dokument będzie podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu wybranego modelu zarządzania.

Powstaną także inne opracowania m.in. wielowariantowa analiza wraz z rekomendacjami w zakresie powiązań komunikacyjnych regionu z aglomeracjami Kraków i Katowice, analiza możliwości powiązań ścieżek i szlaków rowerowych z istniejącymi i planowanymi szlakami i trasami rowerowymi także katalog rekomendowanych rozwiązań w zakresie małej architektury.

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Komunikaty i Ogłoszenia , Kultura , Ogólne 2600 dni temu