Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce na rok szkolny 2017/2018.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem Nr 29/2017 dnia 4 kwietnia 2017r. ustalił dla roku szkolnego 2017/2018 terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych  przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce .
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Do pobrania

 • Uchwała Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - - Pobierz »
  Rozmiar: 716.68 KB
 • Uchwała Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce - - Pobierz »
  Rozmiar: 673.30 KB
 • Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce - - Pobierz »
  Rozmiar: 743.90 KB
 • Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce - - Pobierz »
  Rozmiar: 794.90 KB
 • Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce - - Pobierz »
  Rozmiar: 749.59 KB
Dodano w dziale Aktualności 407 dni temu