Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

 

W okresie od 24 sierpnia 2013 r. do 25 września 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.      Przeprowadzono modernizację dróg:

Dąbrowy w Marcówce, Jasioty w Marcówce,  Zarębki Nad Skawcami w  Zembrzycach, Biele – Pająki w Tarnawie Dolnej, Makówka w Tarnawie Górnej, Pod Las w Tarnawie Górnej, Fidelus Kołata w Zembrzycach, Szczygły w Tarnawie Dolnej, Kadelówka w Śleszowicach.

2.      Przeprowadzono remont drogi rolniczej  Do upadku w Marcówce.

3.      Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę zatoki autobusowej przy DW 956 Biertowice – Zembrzyce w km od 4+161 do 4+326 w m. Zembrzyce.

4.      Podpisano umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW i ogłoszono przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetleń terenów usług sportu i rekreacji w miejscowościach : Marcówka, Tarnawa Dolna, Zembrzyce.

5.      Podpisano umowę na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół placów zabaw w miejscowościach : Zembrzyce, Marcówka, Tarnawa Dolna, Śleszowice .

6.      Złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Zarębki nad Skawcami.

7.      Wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich na terenie wszystkich sołectw Gminy Zembrzyce, tematem zebrań było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2014r.

8.      Podpisano umowę z Caritas Archidiecezji Krakowskiej na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w okresie od 01 października do 31 grudnia 2013 r.

9.      Wójt uczestniczył w Dożynkach Powiatowych wraz z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich.

10.  Podpisano umowę na realizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu końcowego z matematyki dla uczniów III klas gminazjum.

11.  Od 5 września 2013 roku w Gminie Zembrzyce  ruszył projekt pn. „Już Pływam” dla dzieci klas I – III z Zespołu Szkół w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym  Samorządu Województwa Małopolskiego.

12.  Wykonano zdalne sterowanie radiowe  na stacji uzdatniania wody na Laskowcu Tarnawa Górna – Zembrzyce, sygnał alarmuje o niskim poziomie wody.

13.   Wykonano montaż baterii kondensatorowej na Stacji Uzdatniania Wody w Zembrzycach (potok Paleczka) celem obniżenia zużycia energii elektrycznej biernej.

14.  Przeprowadzono remont i malowanie Stacji Uzdatniania Wody w Zembrzycach   przy ujęciu „Paleczka”.

15.  Zakupiono samochód na potrzeby Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach  WV – CADDY.

16.   Zamontowano zbiorniki na podchloryn sodu w chlorowniach Stacji Uzdatniania Wody  Leskowiec i Kaszyccy.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2381 dni temu