Sesja Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E

XXIII  SESJA VI kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się  w dniu 28 grudnia 2012 r.  tj. piątek  o godz. 12-tej  w budynku  OSP Zembrzyce,  w której porządek obrad przewiduje

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Zatwierdzenie  porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy  z dnia  30.11. 2012 r.

4.  Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

5.   Interpelacje radnych.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie Zembrzyce na  rok 2013.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Zembrzyce.

8.   Podjęcie uchwały  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  uiszczenia  opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie  w określenia  rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w 2013 roku.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2013 roku.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu  w 2013 r.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

19.   Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-105/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2020 .

21.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.

22.   Sprawy bieżące.

23.   Wolne wnioski i zapytania.

24.   Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

25.   Zamknięcie obrad.

Dodano w dziale Ogólne , Sesje Rady 2660 dni temu