Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 26 listopada 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Zorganizowane zostały spotkania wigilijne z emerytami, rencistami i osobami samotnymi we wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce.

2.  Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół wypłacił pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla 129 uczniów na łączną kwotę 45.920 złotych -  z tego dotacja wynosiła 35.200 zł, a środki własne 10.720 zł.

3. Odebrano zadanie pn. „ Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariatów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach” wraz z robotami uzupełniającymi, koszt inwestycji 145 372,68 zł.

4. Odebrano remont drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Śleszowice, koszt inwestycji 13 636 zł.

5.Odebrano roboty budowlane pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce”, koszt  inwestycji 179 749 zł.

6.Odebrano i rozliczono dofinansowanie dla zadania pn. „Remont drogi gminnej Za Garbarnią nr 0070 w miejscowości Zembrzyce w km. 0+012 – 0+290 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku i w km . 0+000 – 0+012.” , koszt inwestycji 73 559 zł .

7.Odebrano zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetleń terenów usług sportu i rekreacji w miejscowościach :Marcówka, Tarnawa Dolna, Zembrzyce”, koszt inwestycji 137 296 zł.

8. Podpisano umowy na dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej :

- Budowa i odnowa chodnika w miejscowości Tarnawa Dolna, kwota dofinansowania 209.475,00 zł,

-Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach, kwota dofinansowania 777.192,38 zł.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2294 dni temu