Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – grunty rolne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działki ewidencyjne nr: 68/14, obręb Tarnawa Dolna , KR1B/00047333/5

  68/13, 71/5, obręb Tarnawa Dolna, KR1B/00032700/1

  68/25, 68/30, obręb Tarnawa Dolna
 1. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia nieruchomości – 22 197  m2
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi grunty rolne, położone na terenie Gminy Zembrzyce, obręb Tarnawa Dolna.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość przeznaczona jest na działalność rolniczą.

  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
  R – teren upraw rolnych,
  ZL – teren lasów i zalesień
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 1. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz dzierżawny: 221,97 zł brutto/ rocznie.
 1. Terminy wnoszenia opłat – do ostatniego dnia następnego miesiąca po dniu zawarcia umowy
 1. Zasady aktualizacji opłat – z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 1. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawa:
  umowa dzierżawy na okres 1 roku, działalność rolnicza.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego
spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie
przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20.06.2019 r.

Dodano w dziale Aktualności 393 dni temu