SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

Dwudziesta druga  SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się  w dniu 23 lutego 2017 r. tj. czwartek   o godz. 14-tej w budynku OSP w Tarnawie Dolnej.

Projekt porządku obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie  porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zembrzyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zembrzyce.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zembrzyce na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

12.Podjęcie uchwały  sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na  2017 r.

13.Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych w 2016 roku.

14.Sprawy bieżące.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wnioski i informacje.

17.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 914 dni temu