OBWIESZCZENIE – STUDIUM

Zembrzyce, dnia .31.01.2013 r.

O b w i e s z c z e n i e

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce

  Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr XIV-99/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25.01.2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lutego 2013r. do 7 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 w godzinach od 10.00  do 13.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.03.2013 r w siedzibie Urzędu Gminy , 34-210 Zembrzyce 540 , sala narad w godzinach od10.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zainteresowani mogą składać uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail :gminazembrzyce@poczta.fm,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 29 marca 2013r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy Zembrzyce

Eugeniusz Stypuła

Do pobrania

  • Wzor ewentualnego wniosku z uwagami do studium - - Pobierz »
    Rozmiar: 20.50 KB
  • kierunki wylozenia - - Pobierz »
    Rozmiar: 10.95 MB
Dodano w dziale Aktualności 2619 dni temu