Zawiadomienie o II sesji ósmej kadencji Rady Gminy Zembrzyce

Druga Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. tj. piątek , o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów sesji z dnia 28 września 2018r., 8 listopada 2018r. i 22 listopada 2018r.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).

8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zembrzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: : określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie    działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.

21. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Sesje Rady 237 dni temu