Informacja o wynikach konsultacji społecznych

I N F O R M A C J A

o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2013 roku.

Konsultacje Programu przeprowadzono w dniach od 23.10.2012 r. do 02.11.2012 r.

Informacja o konsultacjach została ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl oraz poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.

Ponadto poszczególne podmioty działające na terenie gminy zostały powiadomione telefonicznie o ogłoszeniu projektu prawa miejscowego do konsultacji jak również
o spotkaniu konsultacyjnym w  Urzędzie Gminy Zembrzyce w dniu 30.10.2012 r. o godz. 1400.

W spotkaniu  konsultacyjnym  wzięły udział następujące podmioty:

1) Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce,

2) Lokalna Inicjatywa Społeczna „Nasza Gmina”,

3) Bractwo Zbójników spod Babiej Góry,

4) Stowarzyszenie KGW „Marcowianki”,

5) 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice,

6) KGW „Redz”.

W wyniku konsultacji do Urzędu Gminy wpłynął 1 formularz konsultacji od LKS „Garbarz” Zembrzyce wnioskujący zmianę polegającą na dopisaniu do Programu punktu o treści:

„- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – w tym terenów  rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

Powyższy zapis nie został uwzględniony w Programie.

Dodano w dziale Ogólne 2623 dni temu