SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

Z A W I A D O M I E N I E
XII S E S J A VI kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011r. tj. środa o godz.14- tej tj. w Pawilonie Sportowym w Zembrzycach w której, porządek dzienny przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2011r.
4. Wystąpienie Pana Starosty7 Suskiego na temat współpracy Powiatu
z Gminą Zembrzyce w szczególności w zakresie drogownictwa.
5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych” w Gminie Zembrzyce nr WND –POKL.09.01.02- 12- 145/11
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
dla członków rad sołeckich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów
podróży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 3423 dni temu