Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA W ZEMBRZYCACH

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 541

2. Stanowisko:
Dyrektor jednostki

3. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
2. staż pracy 3 lata;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. obywatelstwo polskie;
5. nieposzlakowana opinia;
6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
7. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz zasad ich finansowania;
8. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem na działalność kulturalną środków niepodlegających zwrotowi w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Wymagania dodatkowe, mile widziane:
1. ukończone studia z zakresu nauki o sztuce, kulturoznawstwa lub animacji społeczno –kulturalnej;
2. doświadczenie w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi lub artystycznymi;
3. doświadczenie w kierowaniem zespołem ludzkim;
4. prawo jazdy kat. B.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. zarządzanie Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie,
2. kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
3. pełnienie funkcji kierownika jednostki sektora finansów publicznych,
4. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł nie podlegających zwrotowi.

6. Wymagane dokumenty:
1. życiorys
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów oryginał powinien był przedłożony podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,
6. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na danym stanowisku ,
8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o niekaralności,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
11. inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do pełnienia funkcji dyrektora ( opinie, referencje).

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach”.
Termin składania dokumentów 19 grudzień 2011 r. godz. 14 00 .
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, o której zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Urzędu, stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Danuta Smyrak

 

Dodano w dziale Aktualności , Kultura 3430 dni temu