AZBEST

Przypominamy przedsiębiorcom oraz osobom prawnym działającym na terenie Gminy Zembrzyce o konieczności bezzwłocznego przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone za rok 2011 – termin upływa 31 stycznia 2012 r., jak również aktualizowanej na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).