Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji zadań za okres 01.01.2011 r. do 22.07.2011 r.

Wysoka Rado ! Szanowni Państwo.

Chciałabym Państwu przedstawić , jak realizowane są zadania w okresie od 1 stycznia 20 11 r. do dnia 22 lipca 2011 r. Dane te podane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy, aby Państwo mieli możliwość zapoznać się. Jest to wynikiem rezygnacji z wydawania Kwartalnika.

W okresie
- od 1 stycznia do 5 lutego 2011 r. Gminą zarządzał wójt Ś.p. Józef Gąsiorek,
- od 6 lutego do 27 marca 2011 r. Gmina była zarządzana w zakresie częściowo ograniczonym przez Sekretarza Gminy, czyli przeze mnie,
- od 28 marca do dnia dzisiejszego zostało mi powierzone pełnienie funkcji Wójta Gminy Zembrzyce przez Prezesa Rady Ministrów. Z etatu sekretarza gminy jestem w tym okresie na urlopie bezpłatnym, choć starałam się wiele zadań z tego etatu realizować.

W okresie od początku maja do dnia 07 lipca 2011 Gmina nasza była kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ramach planowej kontroli co 4 lata.

Poddaję pod Państwa ocenę, jak funkcjonowała Gmina w wyżej wymienionym okresie.
Swoją energie i nieograniczony czas poświeciłam, aby mieszkańcy nie odczuli tej tak bardzo trudnej dla naszej Gminy sytuacji.
Okres choroby Wójta , potem jego śmierć bardzo mocna nami wstrząsnęła. Myślę, że tą stratę odczuwamy wszyscy. Dzięki pracy całego zespołu pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych udało się ten okres przetrwać. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z Radą Gminy, choć znacznie odmłodzoną, ale dobrze rozumiejącą problemy mieszkańców i różne uwarunkowania.

Jak wcześniej wspominaliśmy rok 2010 był rokiem powodzi, osuwisk i wielu szkód. Głównym zadaniem postawionym przed Gminą na rok 2011 jest odbudowa zniszczeń, naprawa uszkodzeń, zapewnienie lokali mieszkalnych dla osób poszkodowanych przez osuwiska. Oprócz tego Gmina musi funkcjonować i przygotowywać się do zadań również na rok następny.

1. Kredyty , pożyczki

W omawianym okresie nie zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki.

2. Co będzie sfinalizowane z 2010 r. w 2011 r.
W ubiegłym roku zrealizowano w ramach Leadera:
- umowę o dofinansowanie ze środków PROWu na utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Budowa sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska sportowego. – po podpisaniu umów i rozliczeniu zadania środki spłyną w br. w kwocie 24.000 zł.
- remont rynku w Zembrzycach – umowa podpisana i jest rozliczane zadanie. Dofinansowanie zadania w wysokości około 110.000 zł. spływnie w br.

3. Co już przygotowaliśmy na rok 2012:
- złożony został wniosek, wstępnie oceniony pozytywnie na zadanie: „Budowa parkingu obok budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach – do PROW – działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
- przygotowano kosztorysy na place zabaw dla 4 miejscowości w ramach dużego projektu Leader tj. Śleszowice, Marcówka, Tarnawa Dolna, Zembrzyce. Sporządzono wniosek aplikacyjny o środki, zlecono wykonanie map do celów projektowych i złożono wnioski o dofinansowanie z PROWu na to zadanie. Zadanie to zostało zakwalifikowane do finansowania Uchwałą Nr II/9/11 Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 21 kwietnia 2011 r.
- przygotowano kosztorys na budowę boiska do piłki koszykowej oraz sporządzono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Leadera – małe projekty – wykonanie boiska do koszykówki obok Zespołu Szkół w Zembrzycach. Zadanie to zostało zakwalifikowane do finansowania Uchwałą Nr II/32/11 Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 21 kwietnia 2011 r.

4. Odbudowa budynków dla poszkodowanych
- Uzyskano z Państwowego Instytutu Geodezji w Krakowie opinie geologiczne dotyczące możliwości budowy budynków mieszkalnych na działkach w Tarnawie Dolnej dla osób poszkodowanych przez osuwiska,
- przygotowywano materiały niezbędne do uchwalenia miejscowych planów odbudowy dla osób z osuwisk i rozpoczęto i przeprowadzono procedurę uchwalania miejscowego planu odbudowy dla działek nr 364/2 i 363 w Tarnawie Dolnej. Plan ten został wyłożony do publicznego wglądu. Uzyskano wszystkie uzgodnienia i podjęto uchwałę Rady Gminy kończącą to zadanie.
Złożono część wniosków i podpisano część umów na odbudowę budynków i zakup mieszkań dla osób poszkodowanych przez osuwisko przy udziale funduszy europejskich , i tak:
1) 1 mieszkanie zakupiono , podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na wymianę na dom z działką z osuwiska Bace w Zembrzycach oraz zawarto umowę notarialną. Temat zakończony.
2) kompletowane są dokumenty przez Zbywcę przed zakupem domu dla 1 rodziny z osuwiska w Tarnawie Dolnej, po zakupie będzie podjęta uchwała o zgodzie na wymianę, a potem akt notarialny wymiany,
3) podpisano z Wojewodą umowę na: zakup 1 mieszkania w Suchej Beskidzkiej dla 1 rodziny z Tarnawy Dolnej, akt notarialny zakupu przez Gminę została zawarta 14 lipca 2011 r. , w dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała, a po niej akt notarialny przenoszący własność.
4) Uzyskano własność działek pod budowę 1 domu ; zlecono badania geologiczne przed ogłoszeniem przetargu, opracowano projekt techniczny i przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu oraz rozstrzygnięto przetarg. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.
5) Z 1 rodziną prowadzone są intensywne prace celem podpisania umowy na budowę budynku. Poszkodowani zakupili działkę pod budowę domu, którą z kolei winniśmy przyjąć jako darowiznę i wybudować dom po uprzednim ogłoszeniu przetargu. Warunek to podpisanie umowy, a następnie zgoda Wojewody na finansowanie.
6) 1 rodzina zrezygnowała z pomocy z uwagi na bardzo niewielkie możliwości uzyskania pomocy z terenu osuwiska Bace w Zembrzycach.
7) 3 budynki realizowane są z programu pomocy społecznej na zasadzie, że budowa prowadzona jest przez poszkodowanych, natomiast do wysokości należnej pomocy finansowej Państwa są wypłacane środki finansowe w transzach.
8) Do załatwienia pozostaje 1 sprawa – rodziny najbardziej poszkodowanej dla której udzielona pomoc może być niewielka.
Pomoc udzielana jest pod warunkiem spełnienia warunków:
- posiadać własność budynku i prowadzić gospodarstwo domowe w dniu zdarzenia w budynku. Wysokość pomocy uzależniona jest od wysokości płaconego podatku od nieruchomości i wynosi do 3.000 zł. za m2. Jeżeli właściciel nie mieszkał i nie prowadził gospodarstwa domowego w dniu zdarzenia w budynku – pomoc zgodnie z kryteriami się nie należy. To jest pomoc na zorganizowanie gospodarstwa domowego, a nie odszkodowanie za uszkodzony budynek. Odszkodowanie płacą firmy ubezpieczeniowe. Innym warunkiem jest, że pomoc może otrzymać rodzina, która nie ma w kraju mieszkania.
Budynki opisane w pkt 7) budowane są ze środków krajowych, natomiast pozostałe z funduszy europejskich.
Z innych:
- rozpoczęto procedurę opracowania miejscowego planu odbudowy dla działki 1738/2 w Tarnawie Dolnej – osiedle Sadki z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w wyniku osuwiska. Jeżeli żadna rodzina nie będzie mogła mieć prowadzonej budowy na działce – procedura zostanie wstrzymana.

5. Osuwisko Biele w Tarnawie Dolnej.
Po wielu staraniach tut. Urzędu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadził przetarg, podpisał umowę oraz przystąpił do wykonania zabezpieczenia drogi powiatowej od strony potoku Tarnawka, a tym samym częściowo zabezpieczy osuwisko. Wzmocnienie terenu obok transformatora jest bardzo ważne:
Po pierwsze, aby utrzymać przejezdność pod drodze powiatowej.
Po drugie, aby zabezpieczyć linię wysokiego napięcia – przesyłową o statusie międzynarodowym.
Po trzecie, aby ustabilizować transformator, który zasila w energię elektryczną miejscowość Tarnawa Dolna.
Po czwarte, aby zapewnić stabilizację terenu wokół naszych urządzeń infrastruktury technicznej ; rurociągi przesyłowe kanalizacyjne od miejscowości Tarnawa Górna, Śleszowice i Tarnawa Dolna do oczyszczalni w Zembrzycach oraz linię wodociągową od Leskowca w Tarnawie Górnej do połączenia z Zembrzycami.
Po piąte, aby ustabilizować drogę do osiedla Biele w Tarnawie Dolnej – chociaż jest dojazd od Pustków i Pająków to jednak ważny jest dojazd dodatkowy.

6. Naprawa zniszczeń powodziowych
- Przygotowano kosztorysy i niezbędne dokumenty , zlecono opracowanie dokumentacji na remont dróg, przeprowadzono przetargi na drogi oraz podpisano umowy na realizację. Termin wykonania to 30.08.2011 r. Są to drogi:
- Nosale w Tarnawie Dolnej (środki finansowe pozyskane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – dwa przetargi,
- Zarąbki Pilchówka w Zembrzycach (środki finansowe pozyskane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- Pindele w Marcówce ( środki finansowe pozyskane na suwanie skutków klęsk żywiołowych),
- Do Biela w Śleszowicach (środki z FOGR 50 % i budżet Gminy 50 % ) w trakcie realizacji.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina nasza otrzyma promesę w wysokości 100.000 zł. na naprawę dróg uszkodzonych w wyniku powodzi:
- Franiki w Tarnawie Dolnej,
- Wójciki w Tarnawie Dolnej.

7. Most na Skawie w Zembrzycach
Podzielono dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 t i autobusów” na dwa etapy, uzyskano ostateczne decyzje administracyjne, przygotowano dokumentacja przetargową. – remont mostu na Skawie etap I i etap II.
Przeprowadzono przetargi na remont mostu I i II etap. Podpisano umowę na etap I.
Remont mostu rozpocznie się w miesiącu lipcu 2011, potrwa kilka miesięcy i będzie w tym czasie duże utrudnienie komunikacyjne. Zakaz przejazdu samochodów, również przez znaczny okres – pieszych. Wymiana części jezdnej, poboczy, barierek – uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po placu budowy i na takie wykonawca nie wyrazi zgody, ale po remoncie przestaniemy drżeć o bezpieczeństwo ludzi i mienia.

8. Prace ogólno gminne.
1. Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy oraz dokonano nowych wyborów,
2. Przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP na terenie całej Gminy oraz Zjazd Gminny.
3. Przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r.
4. Przygotowano i rozdysponowano nakazy płatnicze na podatki gruntowy,
rolny, od nieruchomości, od środków transportu oraz dokonano odbioru I i II raty podatku.
5. Wykonano Gminną Ewidencję Zabytków dla Gminy Zembrzyce.
6. Przeprowadzono wybory do izb rolniczych.
7. Przeprowadzono wybory przedterminowe wójta – II głosowania.
8. Realizowana jest droga powiatowa od Tarnawy Górnej przez Śleszowice w kierunku Mucharza. Głównym inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Suchej przy udziale środków finansowych Gminy zgodnie z uchwalonym budżetem.
9. Rozpisano konkurs i podpisano umowy na finansowanie sportu dla trzech klubów Gminy:
„Garbarz” w Zembrzycach, „Błyskawica” w Marcówce i „Tarnawianka” w Tarnawie Dolnej.
10. Przeprowadzono obchody „Dni Gminy Zembrzyce „ w dniach 16 i 17 lipca 2011 r.
/ termin zaplanowany z dużym wyprzedzeniem, zawarte zostały umowy stąd konieczność
ich przeprowadzenia pomimo II tury wyborów wójta

9. Różne zadania:
- W ramach programu „Małopolskie Remizy” wykonano budowę części ogrodzenia w miejscowości Marcówka, po uprzednim przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu przetargu. Całość zadania to kwota 54.643 zł. Dofinansowanie środków zewnętrznych wynosi 21.858 zł. Wykonano 160 mb ogrodzenia, czyszczenie rowu w okolicy budowy ogrodzenia, wykonano przejazd .
- Uzgodniono warunki zjazdu z drogi krajowej Nr 28 na stary most na Skawie w Zembrzycach.
- Rozpoczęto procedurę zakwalifikowania drogi Zarąbki nad Skawcami jako osuwisko, w celu możliwości aplikacji o środki na stabilizację osuwisk.
- Uzgodniono wstępną lokalizację przystanków autobusowych w Tarnawie Dolnej na trasy Wadowice – Sucha Beskidzka i Śleszowice oraz w rejonie Borkówki.
- Dokonano przeglądu śródgwarancyjnego robót wykonanych w ramach budowy obwodnicy w Zembrzycach / stwierdzone usterki zapisano w protokole/.
- Przeprowadzono przegląd gwarancyjny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tarnawie Górnej, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej oraz rozbudowanej części oczyszczalni ścieków w Zembrzycach. Wszelkie usterki przekazano do realizacji firmom realizującym zadania.

- Prowadzono rozmowy z ZDW i osobami prywatnymi z ulicy Krakowskiej w sprawie wykonania zjazdów z prywatnych działek na drogę aktualnie gminną Krakowską. / brak drogi z uwagi na wybudowana obwodnicę/.
- W naszym Urzędzie odbyło się spotkanie z Z-cą Dyrektora i pracownikami RZGW w Krakowie w sprawie planowanej budowy obwałowań i rozwiązań komunikacyjnych w Zembrzycach. Po spotkaniu zostało wysłane pismo ze stanowiskiem Gminy w tej sprawie.
- Brałam udział w dwóch spotkaniach z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zorganizowanymi :
- jedno dla 3 gmin z okolic zbiornika, a odbyło się w Suchej Beskidzkiej,
- drugie w Mucharzu dla Burmistrzów i Wójtów Gmin powiatu wadowickiego i Gminy Zembrzyce z powiatu suskiego. Na spotkaniach była mowa o nowych zasadach finansowania kanalizacji . Wspólnie z wójtami Gmin Mucharza i Stryszowa przedstawiałam stanowisko Gminy celem uzyskania finansowania budowy kanalizacji na zasadach określonych w umowach podpisanych w latach wcześniejszych. Stanowisko to zostało przekazane również w formie pisemnej.

10. Remonty dróg na terenie Gminy:
Masa bitumiczna:
Prowadzono prace uzupełniające nawierzchnię na drogach gminnych : w Marcówce – Dąbrowy, Pindele, Janikówka, w Zembrzycach OSP, UG , Koźle, w Śleszowicach – Wierchy,
w Tarnawie Dolnej – Nizień. Praca jest kontynuowana w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych.

Rury i kręgi dostarczono:
- Basiówka w Tarnawie Dolnej,
- Kadelówka, Makówka, Boguniówka w Śleszowicach.
- Dąbrowy Marcówka.

Dostarczono kraty na drogi gminne :
- do Szkoły i osiedla Bace w Zembrzycach,
- Na Zarębek w Marcówce,
- k. Dudy w Tarnawie Dolnej,
- Pod Górą i Plutówka w Śleszowicach,
- Jony w Tarnawie Górnej.

Dostarczono korytka na drogi gminne:
- Dudy, Pod Górą, Boguniówka, Plutówka w Śleszowicach / razem 192 szt./,
- Jasioty, na Zarębek , Dąbrowy /, koło Chochora – razem 218 szt./ w Marcówce,
- Bołdyse , Bace, szkoła, Ruski / 130 szt. razem / w Zembrzycach,
- Sale / Dudy, Proroki/, Nizień / razem 90 szt. / w Tarnawie Dolnej,

Dowieziono kliniec i tłuczeń na drogi:
- Do Grygli, na Słowackiego, na Zawsie , Bace , przejazd na Zawsie i w kierunku stolarni
w Zembrzycach / razem 6 samochodów/,
- Na Lipowe i Na Sosnówkę w Marcówce,/ po 1 samochodzie/,
- Kwartniki / 2 samochody/ U Kachla w Tarnawie Dolnej 5 / 4 samochody tylko
odpłatność za materiał, transport własny mieszkańców/, a 1 z transportem,
- 2 samochody do Śleszowic Rówieniec, 1 samochód droga na Pańskie.
- 1 samochód do Tarnawy Górnej.

Założono lustra celem poprawy bezpieczeństwa na drogach :
1 koło stolarni w Zembrzycach ,
1 lustro Pająki , 1 lustro pod kościół w Tarnawie Dolnej,
1 lustro droga na Wierchy w Śleszowicach.

Wykonano remonty na drogach w miarę potrzeb. Łącznie na w/w materiały wydano 49.148 zł.
Podpisano umowę na remont drogi Stypuły w Tarnawie Dolnej – termin wykonania 15.08.2011 r.
11. Prace związane z budową zbiornika wodnego Świnna Poręba:
- Przełożenie drogi krajowej Nr 28 w Tarnawie Dolnej i Zembrzycach. Pilnujemy, aby wykonano zjazdy w niezbędnej ilości, uzgadniamy lokalizację przystanków autobusowych. W najbliższym czasie budowany będzie zjazd na stary most na Skawie oraz nowe zatoki autobusowe w jego rejonie. Będą utrudnienia dla użytkowników drogi i mostu.
- Budowa linii kolejowej Skawce – Zembrzyce – trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania.
- Budowa obwałowań Zembrzyc. Staramy się, aby Zembrzyce po wybudowaniu zapory były bezpieczne.
- Budowa dróg lokalnych obsługujących budowę w/w obiektów jak również po zakończeniu budowy.

12. Remonty obiektów mienia komunalnego Gminy.

Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Klubu w Tarnawie Górnej,
Remont instalacji elektrycznej w 1 mieszkaniu w Lecznicy, w 1 mieszkaniu w Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.
Założono 2 nowe bojlery w Pawilonie Sportowym w Zembrzycach w miejsce zużytych.

13. Programy realizowane przez placówki szkolne:

Zespół Szkół Zembrzyce : „Owoce i Warzywa”, „Mleko”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Mały Podróżnik”,
Będzie wniosek : „Indywidualizacja” .
Zespół Szkół Tarnawa Dolna: Owoce i Warzywa”, „Mleko”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Kapitał Ludzki Pierwszaki”, „Szkoła bez przemocy”. Złożono wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Będzie wniosek : „Indywidualizacja” .
Szkoła Podstawowa Marcówka: Owoce i Warzywa”, „Mleko”, „5 x warzywa i owoce”, „Kapitał ludzki: Pierwszaki”, „SKO”. Złożono wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. „Bliżej natury”. Będzie wniosek : „Indywidualizacja” .
Szkoła Podstawowa Śleszowice: „Mleko”, „Aktywnie po zdrowie”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Kapitał ludzki: Pierwszaki”, „SKO”. Złożono wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Będzie wniosek : „Indywidualizacja” .
Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkól realizuje:
- pomoc materialną – I półrocze to kwota 34.008 zł.
- wyprawka szkolna – 14.125 zł. / wniosek/

Przygotowano projekty uchwał, które zostały uchwalone przez Radę Gminy w sprawach:
- zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach,
- odwołania i powołania Rad Społecznych Samodzielnych Gminnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gminie Zembrzyce,
- wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych,
- przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2019.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2011r.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2011r.
- zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w miejscowości Zembrzyce.
- zabezpieczenia środków finansowych na budowę placów zabaw na terenie Gminy Zembrzyce.
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
- zmiany Uchwały NR IV-22/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia
2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2019.
- wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy.
- miejscowego planu odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położonych we wsi Tarnawa Dolna w gminie Zembrzyce.
- zgody na zakup działki pod budowę budynków z terenów osuwisk.
- zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki Nr 4881 położonej w Zembrzycach.
- zabezpieczenia środków finansowych na budowę parkingu obok budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni Zdrowia w Śleszowicach.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
- wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zembrzyce do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
- zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zembrzyce i jej jednostkom podległym.
- zmiany uchwały Nr X/67/07 z dnia26.11.2007r. dot. zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.
- zmian w Uchwale Budżetowej na 2011r.
- zmiany Uchwały Nr IV – 22/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019.
- przyjęcie bilansu skonsolidowanego Gminy Zembrzyce za 2010 rok.
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2010.
- absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2010.
- zmiany Nr III-13/10 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
- wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie gminy Zembrzyce na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
- przyjęcia darowizny nieruchomości.
- szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zembrzycach.
- zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
- zaciągnięcia przez Gminę Zembrzyce w 2011r.pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie.
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
- opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
- przystąpienia Gminy Zembrzyce do uczestnictwa realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej”.
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Wydano Zarządzenia Wójta w sprawach:
- zasad używania samochodu służbowego,
- wykazu osób upoważnionych do używania samochodów służbowych Urzędu Gminy Zembrzyce,
- ustalenia cennika za wykonywane usługi,
- zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Zembrzyce.
- sporządzenia planu finansowego do budżetu Gminy Zembrzyce na 2011 r.
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 r.
- zmian w budżecie Gminy Zembrzyce na 2011 r.
- zmian planów finansowych budżetu Gminy na 2011
- sporządzenia planu finansowego do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr V-28/11 z dnia 22 marca 2011 r.
- Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędzie Gminy w Zembrzycach na 2011 r.
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 r.
- zmian w budżecie Gminy Zembrzyce na 2011 r. – 14 zarządzeń
- zmian planów finansowych budżetu Gminy na 2011 r. – 16 zarządzeń
- powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy / rozbudowa, przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach wraz z przebudową sieci gazowej i wodociągowej na działce nr 431/12/,
- opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zembrzyce w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,
- ustalenia dodatku spisowego za wykonywanie prac związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań w 2011 r.
- sporządzenia planu finansowego do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr VI-41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
- wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzaju przesyłek wpływających , które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny Urzędu Gminy.
- powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy / dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3.5 t. i autobusów – etap I/,
- wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy,
- przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcówce,
- przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Przekazuję Urząd, w którym zadania realizowane były na bieżąco pomimo utrudnień o czym mówiłam wcześniej. Nie było by to możliwe bez wysiłku wszystkich pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych za co serdecznie dziękuję.
Składam podziękowania całej Radzie Gminy z jej Przewodniczącym na czele. Rada choć mocno zmieniona i odmłodzona starała się współdziałać w realizacji zadań. Nawet pojedyncze telefony radnych były przyjmowane z wdzięcznością i załatwiane na bieżąco – za co serdecznie dziękuję.
Przekazując Urząd nowemu Wójtowi – składam gratulacje z tytułu wyboru . Życzę, aby wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować. Wierzę, że Nowy Wójt dołoży wszelkich sił, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych Doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej jest atutem i daje nadzieję dla dalszego rozwoju naszej małej Ojczyzny – Gminy Zembrzyce.

Z poważaniem
p.o. Wójta Gminy Zembrzyce
Grażyna Fuja
Zembrzyce, dnia 28.07.2011 r.

Dodano w dziale Aktualności 3556 dni temu