Projekt „Konserwator”

 

Stanowisko pracy: KONSERWATOR
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: KONSERWATOR- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Krakowie.

 

W ramach tego projektu Urząd Gminy Zembrzyce uzyskał możliwość zatrudnienia jednej osoby bezrobotnej na okres 5 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, przy pełnej refundacji kosztów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie. Osoba bezrobotna zatrudniona na stanowisku konserwatora w Urzędzie Gminy Zembrzyce wykonywała prace konserwatorskie i porządkowe w zabytkowych obiektach, stanowiących mienie komunalne Gminy Zembrzyce tj. Willa Murowana w Śleszowicach A. Mracznego i budynek Klubu Rolnika
w Tarnawie Górnej. Dzięki temu zatrudnieniu pracownik uzyskał cenne doświadczenie  w pracy, a Gmina skorzystała poprzez podniesienie estetyki swoich obiektów.

Wartość projektu 11 725 zł , 100% dofinansowany.

Dodano w dziale Kultura , Zrealizowane 2079 dni temu