Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2020/2021

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 poz. 1327) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie a ponadto w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł (netto).

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 306 zł.

Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia lub  dyrektora szkoły.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku,
  • udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 528,00 zł netto na osobę miesięcznie (zaświadczenia o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.)
  • miejsce zamieszkania na terenie gminy Zembrzyce,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych potwierdzają uczęszczanie do szkoły zaświadczeniem.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji za poniesione koszty, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji  przyznaniu świadczenia.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 oraz wymagane zaświadczenia, należy składać w terminie do  15 września 2020 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r. w Centrum Obsługi Szkół  w Zembrzycach pokój nr 13 lub na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Obsługi  Szkół w Zembrzycach

Zembrzyce 540 i pod numerem telefonu: 33 8746732

 

Do pobrania

  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2020_2021 - - Pobierz »
    Rozmiar: 166.50 KB
  • Przykładowe wydatki kwalifikowane - - Pobierz »
    Rozmiar: 37.50 KB
Dodano w dziale Aktualności 54 dni temu