Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

 

                                                                                       

Z A W I A D O M I E N I E

            Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą trzecią sesję Rady Gminy Zembrzyce, w dniu 25 kwietnia 2018 r. tj. środa, o godz. 14-tej w Świetlicy w Tarnawie Górnej.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zembrzyce na lata 2018 – 2020.
 8. Zapoznanie się i  omówienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw  i boisk szkolnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 14. Podjęcie chwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji programu współpracy Gminy  Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2017 r.
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury   i Czytelnictwa za 2017 rok.
 17. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Gminy Stryszów.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i informacje.
 21. Zakończenie.

 

                                                                                       Tadeusz Zadora

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

 

 

Dodano w dziale Sesje Rady 433 dni temu