Drugi Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „ Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach”

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza po raz drugi  konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  pod nazwą „ Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach  ”,  34-210 Zembrzyce nr 541.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z  2011 r.  nr 112, poz. 654 z późn. zm. ) tj. :

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego  wykonywania  obowiązków kierownika,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym  albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,

4 )nie została  prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania

danego stanowiska;

3)opisany przebieg pracy zawodowej;

4)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;

6)zaświadczenie o niekaralności;

7)oświadczenie o następującej treści: wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

8) wszystkie dokumenty załączone do oferty w formie kopii powinny  być poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem, na  prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w terminie dnia 11 marca   2013   roku do godz. 14-tej  (decyduje data wpływu do urzędu) do sekretariatu Urzędu Gminy w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika GZOZ Przychodnia Zdrowia  w Zembrzycach”. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym „Gminnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  Przychodnia Zdrowia w  Zembrzycach  ”  można uzyskać w godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w:

1) Przychodni Zdrowia w  Zembrzycach                    tel. 33- 8746- 010

2)Urzędzie Gminy w Zembrzycach ,pokój  16;          tel. 33- 8746- 040.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest – Pani mgr inż. Danuta Smyrak – Sekretarz Gminy   tel. 33 8746- 040

 

Dodano w dziale Ogólne 2636 dni temu