Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

 1. WYMAGANIA

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

 1. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:

 1. uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;
 2. wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych;
 3. synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;
 4. planowanie pracy rachmistrza terenowego

W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 1. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.
 1. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefon, adres e-mail
  • data urodzenia
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych, oraz  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)

Wymagane dokumenty dostępne są do pobrania w sekcji “załączniki” znajdującej się poniżej.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 540

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

 • zgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie - - Pobierz »
  Rozmiar: 12.58 KB
 • Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetważanie-danych-osobowych-1 - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.86 KB
 • klauzula inormacyjna-spis rolny - - Pobierz »
  Rozmiar: 18.66 KB
 • oswiadczenie_o_pełni-praw-publicznych-i-niekaralnosci - - Pobierz »
  Rozmiar: 28.85 KB
Dodano w dziale Aktualności 106 dni temu