Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 w Gminie Zembrzyce

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęta została stosowna uchwała w tym zakresie:

UCHWAŁA  Nr XII/113/16  Rady Gminy Zembrzyce  z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zembrzyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.             akt

Terminy naboru określa:

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia  28 stycznia  2016 roku w sprawie: ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Zembrzyce jest organem prowadzącym.              Scan0031

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.

Dodano w dziale Aktualności 1521 dni temu