Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Zembrzyce

Z A W I A D O M I E N I E
Trzydziesta druga SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. tj. wtorek o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

 Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zembrzyce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2018 rok”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zembrzyce do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o nadanie urzędowej nazwy „JEZIORO MUCHARSKIE”, obiektowi fizjograficznemu- sztucznemu  zbiornikowi wodnemu położonemu na terenie Gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.

20. Sprawy bieżące.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i informacje.

23. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności 281 dni temu