Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 29 listopada 2014 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1 Podjęto interwencję w sprawie budowy chodnika dla mieszkańców osiedli Ruski, Grygle przy drodze krajowej 28, w efekcie czego wybudowany zostanie niezbędny dla bezpieczeństwa pieszych odcinek chodnika.

2. Rozstrzygnięto przetarg na realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna”. Wybrana została oferta firmy Omega Zakład Sieci Wod-Kan Irzyk Jarosław, Ruda Śląska, cena 1 704 848,65 zł brutto, gwarancja 72 miesiące, termin zakończenia prac 28.04.2015.

3.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na bankową obsługę budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek budżetowych w latach 2015-2018. Wybrana została oferta Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, cena 32 016 zł brutto.

4. Złożono wnioski o płatność celem rozliczenia dotacji dla zadań :

- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz – dofinansowane z MRPO,

- utworzenie placu szachowego w miejscowości Śleszowice wraz z budową chodnika – dofinansowanie z PROW,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości  Marcówka – dofinansowanie z PROW,

- renowacja boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej – dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- renowacja boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej wraz budową trybuny – dofinansowanie RZGW w Krakowie w ramach NFOŚiGW.

5. Odebrano następujące roboty budowlane:

- Budowa konstrukcji zadaszenia trybuny sportowej wraz z montażem gotowej trybuny trzyrzędowej na terenie boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej,

-Budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1702 K, kanalizacją deszczową oraz nasypem umocnionym i nieumocnionym.

6. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW dla operacji pn. „Budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym z DP nr 1702 K, kanalizacją deszczową oraz nasypem umocnionym i nieumocnionym”.

7.We wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce odbyły się spotkania przedświąteczne z mieszkańcami.

8. Dokonano sprzedaży dwóch niezabudowanych działek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr XL-323/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

9. W dniu 11 grudnia 2014 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt pn.  ”Aktywność –mój atut” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w latach 2013 -2014.

10. W dniu 12 grudnia 2014 r. Wójt uczestniczył w uroczystym otwarciu linii kolejowej  relacji Stryszów – Zembrzyce.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1926 dni temu