Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 25 lutego do 28 marca 2019 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na „Budowę parkingu w rejonie kościoła w miejscowości Śleszowice”. Planowana budowa obejmuje min.: budowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1704K Mucharz – Śleszowice funkcjonujących jako wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych obejmujący 23 miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3 miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m wraz z jezdnią manewrową jednokierunkową o szerokości 4,5 m.

2. Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zembrzyce.

3. Otrzymano promesę w ramach  podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla następujących zadań :

- wykonanie dokumentacji  projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Przeniesienie – budowa drogi gminnej Zarąbki nad Skawcami na długości 560 mb w miejscowości Zembrzyce, w zamian za stabilizację osuwiska oraz drogi gminnej nr 441233K dz. Nr ewid. 3686/5, 3741/32, 3741/33”;

- wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Ruski Grygle nr 441237 K w km od 0+460 do 0+492, dz. Nr ewid. 4295/1 w miejscowości Zembrzyce”.

4. Gmina Zembrzyce po raz kolejny nawiązała współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej w kierunku realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy. W tym roku, w ramach zawartego porozumienia, wsparciem objęto 8 osób. Działania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach i mają na celu aktywizację zawodową osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

5. Gmina Zembrzyce przystąpiła do realizacji projektu „Kompleksowa pomoc rodzinie” pozyskując w tym celu dofinansowanie ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.  Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są na rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin z terenu gminy. Dzięki realizacji projektu możliwe było zwiększenie dostępności pomocy w formie poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego dla mieszkańców gminy, a także objęcie pracowników socjalnych superwizją – zgodnie z ustawowymi wymogami.

6. Podpisano umowy i zlecono realizację zadań związanych z odnowieniem murawy boiska w Tarnawie Dolnej jak również z dobudową ogrodzenia boiska.

7. Zlecono prace związane z naprawą szkód spowodowanych silnym wiatrem na budynku w Marcówce 120 i na terenie Strefy Rekreacyjnej w Marcówce.

8. Dostosowano stanowiska pracy w Urzędzie Gminy do obsługi nowych dowodów osobistych tzw. e-dowodów.

9. Sporządzono sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2018 rok.

10. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, na którym pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania plan finansowego za 2018 rok i plan finansowy zakładu na 2019 rok.

11. Zostały przeprowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach gminy.

12. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

  • Posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
  • Spotkaniu Marszałka Województwa Małopolskiego z Wójtami Gmin otoczenia Jeziora Mucharskiego
  • Gali Finałowej Plebiscytu Sportowiec Roku Powiatu Suskiego
  • Forum Wójtów Województwa Małopolskiego
  • Gminnym etapie turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
  • Posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 757 dni temu