Projekt pn. „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach „

 

Gmina Zembrzyce w roku 2018 zrealizowała projekt pn.: „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Wartość projektu ogółem wyniosła                     6.337.986,48 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły       6.259.957,82 zł

Całkowite dofinansowanie wyniosło                   4.694.968,37 zł

Przedmiotem projektu było stworzenie kompletnej oferty turystycznej w postaci Centrum Rekreacji i Wypoczynku Nad Paleczką, tj. obszaru wyposażonego kompleksowo w obiekty i urządzenia służące rekreacji, wypoczynkowi i aktywnemu spędzania wolnego czasu.

Dodano w dziale Inwestycje , Projekty unijne , Zrealizowane 401 dni temu