Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej

Wójt  Gminy Zembrzyce
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w  Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 272, 34-210 Zembrzyce.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8  kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60. poz. 373 z późn. zm), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego  dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia  studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania,  albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku  kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz.168 z późn. zm.)

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18  października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz.1721)- w  przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz.1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016r. poz.1842, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(  tekst jedn. Dz. U. 2016r.  poz.922 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem  telefonu i dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej ” w terminie  do dnia 19.04.2017r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach , 34-210 Zembrzyce 540, lub listownie na wskazany wyżej  adres.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce.

 4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zembrzyce.

5.O terminie i miejscu przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski

Dodano w dziale Aktualności 413 dni temu