Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 08 września 2016 r. do 27 września 2016 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.  Podpisano umowę na przygotowanie opracowania historycznego Monografii  Gminy Zembrzyce –  Czasy staropolskie do 1772 roku.

2. Wykonano instalację niskoprądową w części istniejącej budynku Urzędu Gminy Zembrzyce.

3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na remont drogi gminnej Dąbrowy  nr 440912 K w Marcówce  na długości 464 mb oraz remont drogi gminnej Wójciki nr 441211 w Tarnawie Dolnej na długości 227 mb w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014r.

4. W nawiązaniu do przyznanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, złożono wnioski o dotację na dofinansowanie zadania:

- Remont drogi gminnej „Wójciki” nr 441211K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+150, 0+366 – 0+443.

- Remont drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K w miejscowości Marcówka w km 1+745 – 1+945.

5. Złożono rozliczenie z wykonania dróg transportu rolnego stanowiących dojazd do pól w miejscowości:

- Zembrzyce – Gmina Zembrzyce, droga „Do Wróbla”

- Śleszowice – Gmina Zembrzyce, droga „Kadelówka”.

6. Podpisano umowę na remont drogi rolniczej „Na Kusice” w Zembrzycach. Inwestycja współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Małopolskiego.

7. Przeprowadzono remont cząstkowy na drogach gminnych.

8. Wykonano inwentaryzację dróg gminnych i obiektów drogowych w tym fotograficzną rejestrację pasa drogowego oraz wdrożono system do ich zarządzania.

9. Wykonano i wdrożono system do gromadzenia i zarządzania informacjami z zakresu posiadanego mienia gminnego tj. gruntów (działek ewidencyjnych) i budynków, które są we władaniu czy dzierżawie gminy.

10. Opracowano wniosek w ramach RPO WM Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (SP Tarnawa Dolna, SP Zembrzyce, SP Śleszowice oraz Gimnazjum w Zembrzycach) obejmujący:

A.  rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych  i matematyki oraz kompetencji informatycznych;

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

11. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył w Zebraniach Wiejskich (w dniu 11.09.2016 r. – Tarnawa Dolna, Śleszowice i Tarnawa Górna oraz w dniu 25.09.2016 r. –  Marcówka i Śleszowice).

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1380 dni temu