Zakup sprzętu komputerowego dla SG ZOZ w Zembrzycach – zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.poz. 1986 z późn. zm.) na postawie art.4 pkt. 8 tej ustawy i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541 zaprasza do składania ofert na : „Zakup sprzętu komputerowego dla SG ZOZ
w Zembrzycach”

1. Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541

2. Przedmiot Zamówienia:

Sprzęt komputerowy dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Zembrzycach

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykaz sprzętu komputerowego zawiera załącznik nr 2

4. Termin składania ofert: 5 września 2019 r.

5. Okres realizacji  do 30 września 2019 r.

6. Sposób złożenia oferty do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć drogą pocztową na adres: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach; 34-210 Zembrzyce 541 w kopercie opisanej „ Zakup sprzętu komputerowego dla SG ZOZ w Zembrzycach  – nie otwierać przed 5.09.2019 r. do godz. 10:00” – liczy się data wpływu do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zembrzycach  tj. 5.09.2019 r. do godziny 10:00 lub złożyć osobiście w rejestracji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach w terminie jak wyżej w zamkniętej kopercie opisanej „ Zakup sprzętu komputerowego dla SG ZOZ
w Zembrzycach  – nie otwierać przed 5.09.2019 r. do godz. 10:00”

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Renata Domasik tel. 33 874 60 10 gzoz541@wp.pl

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

 

 

Do pobrania

  • formularz ofertowy - - Pobierz »
    Rozmiar: 25.50 KB
  • Załącznik nr 2-Sprzęt komputerowy (2) - - Pobierz »
    Rozmiar: 191.05 KB
Dodano w dziale Aktualności 122 dni temu