OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2021

Wójt Gminy Zembrzyce  na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 r.

 Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Rodzaj zadania:

1)    wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2)   organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu,
3)  organizowanie szkoleń w zakresie piłki nożnej,
4)  udział w rozgrywkach i imprezach piłkarskich.

2. Wysokość środków na realizację zadania.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości: 30 000,00 złotych.

3.  Zasady przyznawania dotacji.

1)   W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem (w zakresie zadań do których przystępują).
2)  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
3)  Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dnia 14 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.
4)  W przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu.
5)  Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) złożenie oferty po wymaganym terminie,
b) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,
c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego  zgodnie z zapisami
statutu.
6)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji  może być niższa od określonej w ofercie.
7)  Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku  przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
8)  Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.
9)   Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
10)  Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
11)  Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia.
12)  Przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych w ramach niniejszego konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1)  Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : od podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r.
  2)  Organizacja musi wykazać co najmniej  5 % wkładu własnego finansowego lub pozafinansowego.
  3)  Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:
  a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
  b) zakup nieruchomości,
  c) zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych z wyjątkiem sprzętu sportowego, pojęcie środka trwałego definiuje art. 3 ust.1  i ust.15 ustawy  o rachunkowości,
  d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,
  e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,
  d) wynagrodzenia dla osoby związanej z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku.
  4) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienie  szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wykonanego zadania, zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.01.2021 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 1. Terminy, tryb i kryteria  wyboru oferty:
  1)      Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
  2)      Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a)    merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,
  b)     możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
  c)      ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadani znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
  d)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,
  e)      wysokość wkładu własnego,
  f)       jakość wykonania danego zadania,
  g)      dotychczasowe osiągnięcia oferenta (szczególnie za lata 2019-2020),
  h)      wiarygodność oferenta,
  i)        sposób wykorzystania dotacji z budżetu gminy w latach wcześniejszych, w tym rzetelność i terminowość realizacji zadań i ich rozliczeń,
  j)        ilość uczestników objętych realizacją zadania,
  k)      reprezentowany poziom sportowy oferenta.
  3) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.
  4)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania  protokołu.
  5)  Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.
  6)  Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2020 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  dotację dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3  ustawy  kwotę w wysokości 100.000 złotych.

W roku 2019 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  dotację dla organizacji pozarządowych oraz  innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3  ustawy  kwotę w wysokości 102 983,00 złotych.

 1. Informacje dodatkowe
  1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  2) Informacja  na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie:  BIP Urzędu Gminy Zembrzyce, www.zembrzyce.pl oraz w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

 • wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego-1 - - Pobierz »
  Rozmiar: 30.04 KB
Dodano w dziale Aktualności 20 dni temu