Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

PIĄTA SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się: w dniu 28 marca 2019 r.  tj. w czwartek,

o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2019 roku.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Zembrzyce z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zembrzyce w roku 2018.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.”
 14. .Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 15. Podjęcia uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2019 r.”
 16. Podjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości na okres do 10 lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w postaci budowy chodnika w Tarnawie Górnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2019-2029.
 22. Rozpatrzenie wniosku w sprawie infrastruktury drogowej.
 23. Rozpatrzenie wniosku w sprawie studium i planu zagospodarowania przestrzennego.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                             Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 123 dni temu