Sesja Rady Gminy Zembrzyce

Z A W I A D O M I E N I E

 

       XXIV  SESJA VI kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się  w dniu  29 stycznia 2013 r.  tj.  wtorek   o godz.  14-tej w budynku  OSP Zembrzyce,  w której porządek obrad przewiduje

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2    Zatwierdzenie  porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy  z dnia  28.12. 2012 r.

4.   Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach  pod nazwą  „ Gminny Zakład Opieki

Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach” z  Samodzielnym

Publicznym   Zakładem Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą

„Gminny Zakład  Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach”.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w

formie darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Zembrzyce.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII- 174/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28.12.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.

9.    Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Zembrzyce na 2013 rok.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata

2013 – 2020.

11.   Przedłożenie z sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych

przez  Gminę Zembrzyce.

12.   Sprawy bieżące.

13.   Wolne wnioski i zapytania.

14.   Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15.   Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Łukasz Palarski

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Ogólne , Sesje Rady 2628 dni temu