INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO REFERENT DS. ROZLICZEŃ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W URZĘDZIE GMINY ZEMBRZYCE ½ ETATU

Wójt Gminy Zembrzyce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Aneta SITARZ, zam. Tarnawa Dolna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Sitarz posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Uzyskała tytuł magistra na kierunku zarządzanie o specjalności rachunkowość.

Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się dobrą znajomością przepisów. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się
o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Przedłożone dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową, a także wyniki testu wskazały na to, że Pani Aneta Sitarz posiada wiedzę merytoryczną, a także doświadczenie w zakresie księgowości.

Dodano w dziale Aktualności 144 dni temu